Thân trung ấm

Thân trung ấm 🌒🌓🌔🌕🌞

Do ta, từ ta, tại ta, vì ta, cũng là ta mà có ra! 😤😭👺🥰😇 4 màu sắc hào quang, xanh vàng đỏ trắng, chiếu tỏa từ các hoa sen ở ao thất bảo, cũng là biểu trưng cho các cảnh giới ánh sáng chói ngời trong giai đoạn thân trung ấm (thân trung ấm…
Read more