Schlagwort: 4 Quốc Độ

ĐẠO PHẬT

3 Bối 9 Phẩm (12)

3 Bối 9 Phẩm (2/2) 🌷

Các bậc thượng bối có 3 phẩm là thượng phẩm thượng, thượng phẩm trung, thượng phẩm hạ. Các bậc trung bối và hạ bối cũng chia ra 3 bậc thượng trung hạ giống như vậy. Tất cả là 9 phẩm vãng sanh (3 x 3). Vào Cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ 🌞 Bậc thượng…
Read more

3 Bối 9 Phẩm (12)

3 Bối 9 Phẩm (1/2) 💖

Có tất cả 9 phẩm cứu cánh để người niệm Phật phát nguyện vãng sanh, chia ra 3 bậc Thượng, Trung, Hạ: Bậc thượng (thượng, trung, hạ) 🏝 Muốn sanh về hàng thượng bối (tức là 3 thượng phẩm của bậc Bồ Tát Đại Thừa), thì người ấy phải xuất gia, dũng mãnh phát tâm…
Read more