Quả Vị Bất Thối Chuyển

Quả Vị Bất Thối Chuyển 😇

Những Thánh Chúng được sanh về Cõi Cực Lạc Tây Phương, đều là Bậc đã chứng được Quả Vị Bất Thối Chuyển. 👏 Bất thối chuyển, còn gọi là Quả vị A bệ bạt trí ( A tỳ bạt trí, A duy việt trì, A duy việt chư (tiếng Phạn-Avaivarti) ), có nghĩa là chẳng…
Read more