Schlagwort: Bỏ ác Làm lành

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Nghiệp Báo?

Thế nào là Nghiệp Báo? 🍐🍑🍒

Nghiệp là hành động có tác ý, nghĩa là có ý muốn làm như vậy. Những hành động có sự chỉ đạo của tâm thức thì sẽ tạo Nghiệp. Những hành động vô ý mà làm thì không tạo Nghiệp. Nghiệp được tạo ra từ những biểu hiện qua hành động (gọi là thân nghiệp),…
Read more

Sám Hối

Sám Hối 🙏

Khó được thân người; khó được nghe Phật Pháp. Nay được thân người, phải gắng tu hành cho đàng hoàng. Thật thà tu hành! Những vị ở Trời tuy hưởng phước đức, song hễ họ khởi một ý niệm xấu thì sẽ bị đọa lạc. Ðối với chúng ta, nếu mình có phạm tội lỗi,…
Read more