Schlagwort: Bổn giác vốn có!

ĐẠO PHẬT

Khai, Thị, Ngộ, Nhập

Khai, Thị, Ngộ, Nhập 🙇

Phật và Tổ đã „Khai“, đã „Thị“ , nay Tự ta ngộ, rồi Tự ta thâm nhập vào! Tự cột, tự gỡ! Tự mình sanh phiền não, tự mình phải giải mở. Dùng Tánh, dùng Thức có khác Kẻ biết nghe, khai thị mới có ích. Kẻ không biết nghe, khai thị cũng vô dụng.…
Read more

Bổn Giác😇

là Lý được chứng. Bổn Giác là trí huệ Bát Nhã chúng ta sẵn có. Nói cách khác, ai nấy đều có Bổn Giác. Bất giác👺 Bổn Giác bị mê, biến thành Bất Giác ( chẳng biết, tưởng là đúng, ngỡ là đúng ).Phàm phu bất giác. 🤯 Tâm này là Phật😶 Do chúng ta…
Read more