Thế nào là Ngũ ấm

Thế nào là Ngũ ấm? 🤩😇👺

Ngũ ấm, còn gọi là ngũ uẩn, là 5 nhóm cấu thành thân xác và tinh thần của con người: – sắc: thân xác – thọ: cảm giác – tưởng: sự nhận biết (tri giác) – hành: sự vận hành của tư tưởng (tâm tư) – thức: ý thức phân biệt Để đối trị với…
Read more