Khai, Thị, Ngộ, Nhập

Khai, Thị, Ngộ, Nhập 🙇

Phật và Tổ đã „Khai“, đã „Thị“ , nay Tự ta ngộ, rồi Tự ta thâm nhập vào! Tự cột, tự gỡ! Tự mình sanh phiền não, tự mình phải giải mở. Dùng Tánh, dùng Thức có khác Kẻ biết nghe, khai thị mới có ích. Kẻ không biết nghe, khai thị cũng vô dụng.…
Read more