Schlagwort: Chân Không Diệu Hữu

ĐẠO PHẬT

“Tứ tánh bất sanh” là gì

“Tứ tánh bất sanh” là gì? 4️⃣

Tứ tánh cũng phát xuất từ Trung Quán Luận. “Chư pháp bất tự sanh” [nghĩa là] hết thảy các pháp chẳng thể tự sanh ra. ☀️ “Diệc bất tùng tha sanh” [nghĩa là] cũng chẳng do ai khác sanh ra, mà cái khác (tha) cũng chẳng thể tự sanh. 🌈 “Bất cộng, bất vô nhân”…
Read more

Nhân Quả

Nhân Quả ⚖

Tâm phàm Chỉ biết ăn uống mà không biết tu hành, thì ăn nhiều vào, khó mà tiêu (nghiệp) đặng. Gieo Nhân tục, Gặt Quả tục, nào sai bao giờ! Vì sao con người luân hồi? Bởi vì Thất Tình (bảy thứ tình cảm hay trạng thái tâm lý), Ngũ dục quá nặng nề. Khi…
Read more