Schlagwort: Chân Như

ĐẠO PHẬT

Tánh Phật 👌

là tánh hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly, tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên. 1 là Tất cả, Tất cả là 1!⚪️ Tất cả chúng sinh, ai cũng có tánh Phật hiểu biết sáng suốt ấy, lẽ dĩ nhiên ai cũng là bình đẳng, ai…
Read more

Cứu Cánh Giác

Cứu Cánh Giác 😍

tức Trí ngầm hợp Lý, Thỉ và Bổn chẳng hai. Năng và Sở bình đẳng Năng Chứng Trí và Sở Chứng Lý là một, chẳng phải hai. Đấy là Cứu Cánh Giác, là thành Phật. Nói “thành Phật” chính là thành tựu Cứu Cánh Giác, thật sự giác ngộ. Khi mê, toàn mê! 👹 Hiện…
Read more