Schlagwort: Chánh Y Báo

ĐẠO PHẬT

Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

Sinh sang Tịnh Ðộ lên ngôi Bất Thoái là cái điểm lực dụng. 🍀 Sinh sang Tịnh Ðộ thì có bốn cõi (1. Ðồng Cư 2. Phương Tiện Hữu Dư 3. Thực Báo Nghiêm 4. Thường Tịch Quang) 🌈 Mỗi cõi đều có 9 phẩm ( 1. thượng thượng 2. thượng trung 3. thượng hạ…
Read more

Nước Cực Lạc

Nước Cực Lạc🍀 🎍🌼

Nguyên âm tiếng Brahmana, Ấn Ðộ đọc là Sumati (Tu Ma Ðề), chữ Hán là Cực Lạc, An Lạc, Diệu Ý, An Dưỡng, Thanh Thái v.v… nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ, xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà, Phật…
Read more