Schlagwort: Chung Nhật Niệm Tâm

ĐẠO PHẬT

“Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”

“Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật” 😇

Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. 🙏  “Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”, đọc những đoạn kinh văn ấy, ta bèn hoài nghi, nói: “Di Đà đã là tự tánh Di Đà, ta cần gì phải niệm nữa! 😑 ⁉️ Chúng ta hằng ngày niệm Ngài để làm gì? ❓❓ Tịnh Độ…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2)

Niệm Phật 2/2☀️🙏

Hỏi: Niệm làm sao mới chuyên nhất? Ðáp: Ðây cũng là chấp trước. Chỉ cần bạn đừng để ý gì tới vọng tưởng là được (thì tâm sẽ chuyên nhất). Bởi vì mình tự nhủ lòng rằng: „Ðừng khởi vọng tưởng“; song vọng tưởng vẫn cứ tự dấy khởi. Do đó, hễ để ý tới…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2)

Niệm Phật 1/2☀️🙏

Niệm Phật, tụng kinh, xem Kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hằng ngày.😃 Tốt nhất là ít nói chuyện.😶 Thời gian tụng Kinh và xem kinh sách không nên nhiều hơn thời gian niệm Phật là tốt nhất.🙏 Niệm Phật vẫn là chủ chốt.😶 Xem kinh sách không cần…
Read more

10 Thứ Tâm thù thắng

Tôn Chỉ của Bộ Kinh🌈 ☀️ 🙏

Là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ Thực Tướng của tâm tính mình. 🍀 Dùng cái tâm “ TÍN, NGUYỆN, TRÌ DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ „, tức là được sinh sống cái đời sống trong sạch ở nơi trong sạch – Tịnh thân (Chánh Báo)  ở Tịnh…
Read more