Schlagwort: Chuyển Hóa Nội Tâm

ĐẠO PHẬT

Làm Sao Tu Khổ Hạnh

Làm Sao Tu Khổ Hạnh?⏳✖️✔️

Thế nào là Tu Khổ-Hạnh?🧐 Tức là không so đo, tính toán mọi sự. Ðối với chuyện hằng ngày, chớ khởi tâm phân biệt. Tu Khổ-hạnh tức là rửa sạch đầu óc, thay đổi chủng tử. Khổ-Hạnh là gì?🧐 Không phải là việc giản dị, vì tu Khổ-hạnh là tu tâm. Khổ-hạnh không phải là…
Read more

Thỉ Giác 😶

“Thỉ” (始) là bắt đầu, tức là quý vị bắt đầu giác ngộ. Vì sao Thỉ Giác của chúng ta là Tương Tự Thỉ Giác, chứ không phải là Thỉ Giác thật sự? Còn thoái chuyển Tương Tự Thỉ Giác vẫn là Thỉ Giác chân thật, chẳng phải là giả, chẳng qua là thời gian…
Read more