Thế nào là Thập Nhị Nhân Duyên

Thế nào là Thập Nhị Nhân Duyên? 🔄 ♻️ ⏳

Thập Nhị Nhân Duyên là vòng quay tiến trình của Sanh Tử. Tất cả là 12 yếu tố lệ thuộc vào nhau, tác động với nhau. Có nghĩa là sự phát sanh của trạng thái nầy tùy thuộc vào sự sanh khởi của trạng thái trước đó. – Nguyên nhân chính làm chuyển động sự…
Read more