Nhị giác

Nhị giác 😇

là Tự Giác và Giác Tha. Thành tựu Tự Giác lẫn Giác Tha đều viên mãn thì gọi là Giác Mãn. Giác Mãn cũng có mức độ khác nhau. Quả Vị có khác tùy Nhân tu tập Ví như quả vị Phật trong Tứ Giáo đều gọi là Giác Mãn; [quả vị Phật trong] Tạng…
Read more