Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

Sinh sang Tịnh Ðộ lên ngôi Bất Thoái là cái điểm lực dụng. 🍀 Sinh sang Tịnh Ðộ thì có bốn cõi (1. Ðồng Cư 2. Phương Tiện Hữu Dư 3. Thực Báo Nghiêm 4. Thường Tịch Quang) 🌈 Mỗi cõi đều có 9 phẩm ( 1. thượng thượng 2. thượng trung 3. thượng hạ…
Read more