7 lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán trong Kinh A Di Đà

7 Lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán trong Kinh A Di Đà 🗣😇

Đức Phật Thích Ca và tất cả chư Phật 6 phương (Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới) đã 7 lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán, với lời chân thật, về sự phải nên TIN vào bản Kinh A Di Đà, vào pháp môn Niệm Phật, vào công đức trí huệ…
Read more