Schlagwort: Đại Thừa

ĐẠO PHẬT

5️⃣ NĂM ĐỊA VỊ (ngũ vị) ☸️

Quá trình tu tập của tiểu thừa cũng như đại thừa, từ lúc phát tâm tu hành cho đến khi đạt được quả vị tối thượng, đều trải qua năm địa vị: A. Năm địa vị của tiểu thừa: ☀️ 1. Địa vị Tư-lương: cũng tức là địa vị Ba-hiền (xin xem lại mục “Ba-hiền” ở trước). Chữ “tư” nghĩa là trợ giúp; chữ “lương” nghĩa là lương thực. Như người đi xa cần có lương thực bên mình…
Read more

🔊 Trong kinh Lăng Nghiêm, pháp “phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo” 🔔 🔔

Xoay ngược cái Nghe để nghe tự tánh, tánh trở thành vô thượng đạo của Quán Thế Âm Bồ Tát chính là ý nghĩa này. ↩️ Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phương pháp xoay chuyển lục căn, đức Phật chỉ nêu ra một căn của sáu trần bên ngoài, quay ngược lại duyên theo…
Read more

Thời A Hàm (Āgama) ☀️ 🌈

Thời A Hàm (Āgama) có thể nói là đức Phật dạy lớp Tiểu Học, dùng pháp Tiểu Thừa. 🔴 Thanh Văn và Duyên Giác đều căn cứ trên kinh luận A Hàm. 😇 A Hàm cũng có Tam Tạng, tức là Tam Tạng của Tiểu Thừa, có Kinh, Luật, Luận. 3️⃣ 📗 📘 📙 Chiếu…
Read more

MỘT NIỆM BA NGÀN1️⃣₌ ❸⓿⓿⓿

Nhất niệm tam thiên ⏺ Trong Phật học, thuật ngữ “một niệm” (nhất niệm) thường được dùng để chỉ một ý tưởng, một sát-na, một khoảnh khắc, tức là cái khoảng thời gian ngắn nhất. 🕚 “Ba ngàn” ở đây tức là ba ngàn thế giới. 🌐 “Một niệm ba ngàn” – nếu nói cho đầy đủ là “trong một niệm có…
Read more

MỘT LÀ TẤT CẢ, TẤT CẢ LÀ MỘT 1️⃣🔄

Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. 💫 Có thể nói, đây là mệnh đề tóm tắt toàn bộ yếu nghĩa Kinh Hoa nghiêm. ☀️ Yếu nghĩa ấy nói về sự tương quan tương duyên chằng chịt của tất cả mọi sự vật trong vũ trụ: ↺↻ Sự vật này tức là sự vật kia, sự vật kia tức là sự…
Read more