Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha)

Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha) 🌈

Trong văn tự Trung Quốc, ý nghĩa của chữ Phật là “Giác Giả”. Có nghĩa là bậc giác ngộ trọn vẹn Tánh và Tướng. Mọi thứ đều có 2 mặt Nói theo thuật ngữ triết học hiện đại thì Tánh là bản thể của muôn vật trong vũ trụ, Tướng là hiện tượng của muôn…
Read more