Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế nào?

Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế nào?⭐️

Vì Chúng Sanh! Cõi Cực Lạc có được là vì 48 đại nguyện của ngài Bồ Tát Pháp Tạng (tức là Đức Phật A Di Đà), đã lấy công đức đạo hạnh và trí huệ của chính mình để thành tựu nên sự trang nghiêm như thế, không ngoài mục đích vì thương xót và…
Read more