Nhân Quả

Nhân Quả ⚖

Tâm phàm Chỉ biết ăn uống mà không biết tu hành, thì ăn nhiều vào, khó mà tiêu (nghiệp) đặng. Gieo Nhân tục, Gặt Quả tục, nào sai bao giờ! Vì sao con người luân hồi? Bởi vì Thất Tình (bảy thứ tình cảm hay trạng thái tâm lý), Ngũ dục quá nặng nề. Khi…
Read more