Schlagwort: Đới Nghiệp Vãng Sanh

ĐẠO PHẬT

“Đọc tụng Đại Thừa”

“Đọc tụng Đại Thừa” 😇

Chúng ta đọc kinh Di Đà, đọc Sớ Sao, Yếu Giải, hoặc là xem kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là đủ rồi, những thứ khác đều chẳng cần phải đọc tới. ( dành cho hành giả tu hành Pháp Môn Tịnh Độ ) 🙇‍♀️ Liên Trì đại sư nói rất…
Read more

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật ☀️💖

Quả thật từ trước đến nay chưa hề rời khỏi Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng trọn hư không, khắp pháp giới, không nơi đâu A Di Đà Phật chẳng hiện thân. Chỗ nào có cảm, A Di Đà Phật liền hiện thân nơi đó, Phật có ứng, cảm ứng đạo giao! 💝 A…
Read more

Khai-thị lúc Phật-thất

Khai-thị lúc Phật-thất:💯💖🙏

Mục-đích đả Phật-thất là để độ chúng sanh vãng sinh Thế-giới Cực-Lạc. 😇 Cõi Ta-Bà thì có sinh có diệt 👻 Cõi Tây Phương thì bất sinh bất diệt 👼 Mình đi xuất ngoại thì cần tiền mua vé máy bay, chớ tới Tây Phương thì chỉ cần niệm Phật đến độ chuyên nhất, không…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2) 🙏

Khuyên phát nguyện Vãng Sanh lần thứ II Xá Lợi Phất ơi! Ta thấy lợi thế, cho nên nói thế, nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Lời khuyến tín của Chư Phật ở Phương Đông Xá Lợi Phất ơi! Như ta ngày nay khen sự…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2) 🙏

Kỳ Viên Đại Hội Ðúng thực như thế, chính tôi được nghe: Một thời bấy giờ, tại nước Xá Vệ, Phật ở trong vườn ông Cấp Cô Ðộc, có những cây của Thái Tử Kỳ Ðà. Thanh Văn Chúng Cùng với các bậc đại tỳ khưu tăng, có một ngàn hai trăm năm mươi vị.…
Read more