Schlagwort: Duy tâm tịnh độ

ĐẠO PHẬT

Phật nói Kinh A Di Đà

Phật nói Kinh A Di Đà 🔊🌈

– Danh hiệu Phật như nước cam lồ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch.  Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội Kinh, Phật nói Kinh A Di Đà, kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và…
Read more

Kinh A Di Đà là đốn giáo 📖

Lại còn là tột bậc trong Đốn* Giáo, “chí viên, chí đốn”, vì sao? Từ một ngày đến bảy ngày có thể thành tựu. 💯 Quý vị nghĩ xem: Có pháp môn nào có thể thành công trong bảy ngày? Chỉ có pháp môn này là bảy ngày thành công. 💖 Sự thành công ấy…
Read more