Schlagwort: Giác Ngộ

ĐẠO PHẬT

Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã!

Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã! 💯 👌

Ngã ấy bỏ bằng cách nào? 💭 Người Tiểu Thừa sau khi đoạn Kiến Hoặc, phải sanh trong cõi trời hay cõi người bảy lượt, đoạn Tư Hoặc, đạt đến cảnh giới Nhân Không, chứng A La Hán. 👼 Nhân gian thọ mạng ngắn ngủi, cõi trời thời gian dài lâu, những con số ấy…
Read more

Tự giác

Tự giác 👼

Hiện thời chúng ta chẳng hiểu rõ chính mình, tự mê. Đã hiểu rõ chính mình thì gọi là “tự giác”. Tự tâm giữ lấy tâm! Tự giác đạt đến mức viên mãn nhất, rốt ráo nhất chính là thấu hiểu tự tâm. Toàn bộ sự tu học trong Phật pháp bao gồm trong hai…
Read more