Làm Sao Tu Khổ Hạnh

Làm Sao Tu Khổ Hạnh?⏳✖️✔️

Thế nào là Tu Khổ-Hạnh?🧐 Tức là không so đo, tính toán mọi sự. Ðối với chuyện hằng ngày, chớ khởi tâm phân biệt. Tu Khổ-hạnh tức là rửa sạch đầu óc, thay đổi chủng tử. Khổ-Hạnh là gì?🧐 Không phải là việc giản dị, vì tu Khổ-hạnh là tu tâm. Khổ-hạnh không phải là…
Read more