🔊 Phải học và phải hiểu biết những phần giới luật gồm có:

1.- Thế nào là giới hạnh. 2.- Thế nào là giới đức 3.- Thế nào là giới tuệ 4.- Thế nào là giới bổn Khi chúng ta chuẩn bị bước qua giai đoạn của tu sĩ thì chúng ta phải hiểu biết 📌 4 vấn đề trên. Nếu không hiểu 4 vấn đề này thì…
Read more