🔔 Hồi quang phản chiếu & Phản quan tự kỷ 🔔 🔔

“Hồi quang phản chiếu”. ☀️ Chữ “hồi” là quay lại, “quang” là ánh sáng, “phản” là trở lại, “chiếu” là soi sáng. “Hồi quang phản chiếu” tức là quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Hồi quang phản chiếu có tánh cách kỳ đặc dành cho bậc thượng cơ, nhất là những vị tu…
Read more