Sự nhất tâm bất loạn

Sự nhất tâm bất loạn 💯 ☀️

Là Định, chúng ta thường gọi Định ấy là Niệm Phật tam-muội. ✨ Kiến Tư phiền não chẳng còn dấy lên hiện hành nữa, đã đạt được Nhân Vô Ngã, đó là Niệm Phật tam-muội thành công. 🌟 Đã đạt đến cảnh giới ấy, lại tiến lên Pháp Vô Ngã, chứng Pháp Vô Ngã thì…
Read more