Schlagwort: Khai Thị Ngộ Nhập tri kiến Phật

ĐẠO PHẬT

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !💝🙏

VÃNG SANH ĐỒNG Ý NGHĨA VỚI THÀNH PHẬT VÌ VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT 🌞 🙏 Chuyển phàm thành Thánh 👼🙏 Nên biết rằng, được vãng sanh Cực Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất Thối Chuyển. Từ…
Read more

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về 🗣🌞🎆

Trong bản Kinh A Di Đà, Phật đã 3 lần khuyến tấn người tu theo pháp Niệm Phật, là phải chí thành phát nguyện sanh về cõi nước đó. Phật đã 3 lần ân cần như vậy, thì mình phải khẩn thành sám hối 3 lần mỗi đêm ngày để sớm tiêu trừ nghiệp chướng,…
Read more