Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

Việc Làm Ba-La-Mật🌼 🌻

Thẳng thắn: Việc gì không rành rẽ, bạn nên hỏi Sư-Phụ hay sư-huynh. Ðừng vì sợ mất mặt, rồi tự mình đặt bày làm càn. 🌈 Làm việc gì mình cũng sẵn lòng tình nguyện (không phải bị bắt buộc mới chịu làm), thì trí huệ sẽ phát triển. ☀️ Việc làm công quả ở…
Read more