Schlagwort: Kinh Hoa Nghiêm

ĐẠO PHẬT

MỘT NIỆM BA NGÀN1️⃣₌ ❸⓿⓿⓿

Nhất niệm tam thiên ⏺ Trong Phật học, thuật ngữ “một niệm” (nhất niệm) thường được dùng để chỉ một ý tưởng, một sát-na, một khoảnh khắc, tức là cái khoảng thời gian ngắn nhất. 🕚 “Ba ngàn” ở đây tức là ba ngàn thế giới. 🌐 “Một niệm ba ngàn” – nếu nói cho đầy đủ là “trong một niệm có…
Read more

MỘT LÀ TẤT CẢ, TẤT CẢ LÀ MỘT 1️⃣🔄

Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. 💫 Có thể nói, đây là mệnh đề tóm tắt toàn bộ yếu nghĩa Kinh Hoa nghiêm. ☀️ Yếu nghĩa ấy nói về sự tương quan tương duyên chằng chịt của tất cả mọi sự vật trong vũ trụ: ↺↻ Sự vật này tức là sự vật kia, sự vật kia tức là sự…
Read more

Pháp Giới

Pháp Giới ☀🌛🌏

„10 Pháp Giới“. Trong vũ trụ này có 10 Pháp Giới: 1 giới Phật và 9 giới chúng sinh là: Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Súc sinh, Ngạ Quỷ, Địa ngục. „100 Pháp Giới“. Mỗi một Thực Tướng tạo ra được đủ 10 Pháp Giới. Mỗi một Pháp Giới phải có…
Read more

Pháp

Pháp 🔃 💬

Là „đại danh từ chung“ cho hết thảy vạn sự vạn vật thuộc vũ trụ và nhân sinh. Bao gồm hết thảy lý luận, hết thảy hiện tượng, hết thảy sự vật trong vũ trụ, có thể nói là quá nhiều, không thể kể xiết. Vô tận, vô biên, vô số Lớn như hư không,…
Read more