Schlagwort: Kinh Pháp Hoa

ĐẠO PHẬT

MỘT NIỆM BA NGÀN1️⃣₌ ❸⓿⓿⓿

Nhất niệm tam thiên ⏺ Trong Phật học, thuật ngữ “một niệm” (nhất niệm) thường được dùng để chỉ một ý tưởng, một sát-na, một khoảnh khắc, tức là cái khoảng thời gian ngắn nhất. 🕚 “Ba ngàn” ở đây tức là ba ngàn thế giới. 🌐 “Một niệm ba ngàn” – nếu nói cho đầy đủ là “trong một niệm có…
Read more

Pháp Giới

Pháp Giới ☀🌛🌏

„10 Pháp Giới“. Trong vũ trụ này có 10 Pháp Giới: 1 giới Phật và 9 giới chúng sinh là: Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Súc sinh, Ngạ Quỷ, Địa ngục. „100 Pháp Giới“. Mỗi một Thực Tướng tạo ra được đủ 10 Pháp Giới. Mỗi một Pháp Giới phải có…
Read more

Giác tha

Giác tha ☺

Chữ “tha” chỉ cảnh giới. Ngoài thân mình ra đều gọi là Tha. Quý vị phải nhớ kỹ, ngoài thân mình ra, chứ không nói là “ngoài tự tâm”, vì cái Tha ấy vẫn được bao gồm trong tự tâm. Chỉ có thể nói đến Thân, ngoài thân mình ra là Tha. Bất Nhất, Bất…
Read more

Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha)

Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha) 🌈

Trong văn tự Trung Quốc, ý nghĩa của chữ Phật là “Giác Giả”. Có nghĩa là bậc giác ngộ trọn vẹn Tánh và Tướng. Mọi thứ đều có 2 mặt Nói theo thuật ngữ triết học hiện đại thì Tánh là bản thể của muôn vật trong vũ trụ, Tướng là hiện tượng của muôn…
Read more