Tứ Vô Ngại Biện

Tứ Vô Ngại Biện 💫

là 4 món vô ngại biện tài. Thật Sự hiểu thấu, Như sự việc đang là! Thứ nhất là Nghĩa Vô Ngại, hoàn toàn thông đạt đạo lý, không chướng ngại. Đây là điều thứ nhất, trọng yếu nhất trong Tứ Vô Ngại Biện. Những đạo lý thế gian và xuất thế gian đều hiểu…
Read more