Schlagwort: Làm Phật Sự!

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Sám Hối?

Thế nào là Sám Hối?🙏

Sám hối là ăn năn và chừa bỏ. Ăn năn về lỗi lầm đã vướng phải, chừa bỏ lỗi nầy trong tương lai, để thân tâm được thanh tịnh trong giờ phút hiện tại. 🙏 Tội từ tâm khởi! Sám hối là phải quyết tâm tu sửa và phải thành tâm lạy Phật cho nhiều…
Read more

Thế nào là Tri-Tín-Nguyện-Hạnh

Thế nào là Tri-Tín-Nguyện-Hạnh?🔮🕯🙏

Là 4 món lương thảo (gọi là tứ tư lương: hiểu sâu, tin chắc, nguyện thiết, hành chuyên) rất cần thiết cho người niệm Phật, để dựa theo đó làm phương hướng tu hành. Mỗi món đều cần nhau, nương vào nhau, không thể thiếu bất cứ một món nào. Nếu không hiểu sâu thì…
Read more

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật?🙇🙏

Là luôn nhớ tưởng và xưng niệm Danh Hiệu Phật một cách nghiêm mật và khẩn thiết, với tất cả sự thành kính và từ ái, không xen tạp, không giải đãi, không ngừng nghỉ, không mong cầu. 🙏 Khế cơ!👌 Có rất nhiều phương pháp trì niệm danh hiệu Phật, tùy căn cơ và…
Read more