Schlagwort: Luân hồi

ĐẠO PHẬT

Tâm Chúng Sanh

Tâm Chúng Sanh👪👫

Tâm mê, tâm giác Vọng tưởng không có làm chủ. Phật (mới là bậc) làm chủ (tâm). Khéo tu, vụng tu có sai khác! Tu làm sao mà về già càng tu càng không quái ngại. Hễ muốn vãng sanh thì chỉ nhắm mắt như ngủ là đi ngay. Chúng ta đêm nào ngủ cũng…
Read more

Nhân Quả

Nhân Quả ⚖

Tâm phàm Chỉ biết ăn uống mà không biết tu hành, thì ăn nhiều vào, khó mà tiêu (nghiệp) đặng. Gieo Nhân tục, Gặt Quả tục, nào sai bao giờ! Vì sao con người luân hồi? Bởi vì Thất Tình (bảy thứ tình cảm hay trạng thái tâm lý), Ngũ dục quá nặng nề. Khi…
Read more