Thời A Hàm (Āgama) ☀️ 🌈

Thời A Hàm (Āgama) có thể nói là đức Phật dạy lớp Tiểu Học, dùng pháp Tiểu Thừa. 🔴 Thanh Văn và Duyên Giác đều căn cứ trên kinh luận A Hàm. 😇 A Hàm cũng có Tam Tạng, tức là Tam Tạng của Tiểu Thừa, có Kinh, Luật, Luận. 3️⃣ 📗 📘 📙 Chiếu…
Read more