Schlagwort: Lý Sự vô ngại

ĐẠO PHẬT

Pháp môn Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh Độ ☀️

Phải đọc tụng Đại Thừa, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều là kinh Đại Thừa. ✅ Chúng ta là người tu Tịnh Độ đọc những kinh điển ấy là đủ rồi, chẳng cần phải tự mình chuốc thêm phiền! 💝 Tịnh Độ tam kinh nhất luận, hoặc…
Read more

Sự nhất tâm bất loạn

Sự nhất tâm bất loạn 💯 ☀️

Là Định, chúng ta thường gọi Định ấy là Niệm Phật tam-muội. ✨ Kiến Tư phiền não chẳng còn dấy lên hiện hành nữa, đã đạt được Nhân Vô Ngã, đó là Niệm Phật tam-muội thành công. 🌟 Đã đạt đến cảnh giới ấy, lại tiến lên Pháp Vô Ngã, chứng Pháp Vô Ngã thì…
Read more

Pháp

Pháp 🔃 💬

Là „đại danh từ chung“ cho hết thảy vạn sự vạn vật thuộc vũ trụ và nhân sinh. Bao gồm hết thảy lý luận, hết thảy hiện tượng, hết thảy sự vật trong vũ trụ, có thể nói là quá nhiều, không thể kể xiết. Vô tận, vô biên, vô số Lớn như hư không,…
Read more