Quả đất Ta Bà

Quả đất Ta Bà🌎 🌍 🌏

này khổ mà cũng có cái vui lẫn vào, thực ra cái vui ấy cũng là khổ.☃️ Tam Khổ 🔥 🔥 🔥 Phật gọi nó là Hoại Khổ, vì nó chẳng ở lâu với mình, khi nó bị hoại là mình khổ. Còn cái khổ thực thì Phật gọi là Khổ Khổ, vì nó là…
Read more