Schlagwort: Nghiệp cảm

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Tư hoặc

Thế nào là Tư hoặc? 🤬 🥶 🤯

Tư hoặc là 4 món phiền não ăn sâu vào gốc rễ tâm tánh của con người qua muôn ngàn kiếp trước. Đó là tham, sân, si, mạn (tham đắm, giận dữ, si mê, kiêu mạn), do sự mê đắm chấp ngã mà có, còn gọi là Tứ Độn Sử (4 món phiền não gốc rễ). Đấy…
Read more

Thế nào là Kiến hoặc

Thế nào là Kiến hoặc? 🌪 🥀 🔥

Kiến hoặc là 10 món phiền não do sự chấp trước vào thân và cảnh mà khởi sinh ra ý thức phân biệt sai lầm. Đấy là những phiền não gắn liền với ý thức và chỉ phát khởi trên phương diện ý thức. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến,…
Read more

Thói Quen, Tập Khí

Thói Quen, Tập Khí ☠👹😇

Khó sống trong Đời mà dễ bước vào Đạo! Kẻ thẳng thắn dễ khai mở trí huệ. Tùy duyên bất biến! Cá tánh của mỗi người rất quan trọng. Tánh tình tốt, hiền hòa, thì đi tới đâu cũng hòa đồng được với mọi người, tùy thuận được người khác. Song tùy thuận cũng có…
Read more