Schlagwort: Ngũ Khoa Tịnh Độ

ĐẠO PHẬT

🔔 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 🔔

Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. 🥵 Nếu không có tâm tu hành 🤬 , đâm ra chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường; nhưng nếu phát tâm tu hành 😇 thì ý niệm đó càng nhiều…
Read more

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng 😇🙏

Bồ-đề có nghĩa là Chánh giác. 🙏 Thấu rõ! 🔮 Phát Bồ-đề tâm là phát tâm giác ngộ không mê lầm, nhìn thấu rõ thật tướng của vũ trụ nhân sanh (chư pháp thật tướng / pháp giới tính) : tất cả sự vật là do “trùng trùng duyên khởi”, sanh diệt biến hóa theo…
Read more