10 Thứ Tâm thù thắng

Tôn Chỉ của Bộ Kinh🌈 ☀️ 🙏

Là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ Thực Tướng của tâm tính mình. 🍀 Dùng cái tâm “ TÍN, NGUYỆN, TRÌ DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ „, tức là được sinh sống cái đời sống trong sạch ở nơi trong sạch – Tịnh thân (Chánh Báo)  ở Tịnh…
Read more