Schlagwort: Nhân Duyên Quả

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Tư hoặc

Thế nào là Tư hoặc? 🤬 🥶 🤯

Tư hoặc là 4 món phiền não ăn sâu vào gốc rễ tâm tánh của con người qua muôn ngàn kiếp trước. Đó là tham, sân, si, mạn (tham đắm, giận dữ, si mê, kiêu mạn), do sự mê đắm chấp ngã mà có, còn gọi là Tứ Độn Sử (4 món phiền não gốc rễ). Đấy…
Read more

Thế nào là Kiến hoặc

Thế nào là Kiến hoặc? 🌪 🥀 🔥

Kiến hoặc là 10 món phiền não do sự chấp trước vào thân và cảnh mà khởi sinh ra ý thức phân biệt sai lầm. Đấy là những phiền não gắn liền với ý thức và chỉ phát khởi trên phương diện ý thức. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến,…
Read more

Tại gia

Tại gia: 🌎 🌍 🌏

Tham lam, quyến luyến mọi thứ ở trần gian thì bạn sẽ mãi luân hồi trong bốn loài (sanh ra từ trứng, từ bào trai, từ nơi ẩm ướt, từ sự biến hóa). 😵 Mọi thứ trong xã hội đều là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi chưa xuất gia, ai cũng gieo trồng đủ…
Read more

Nhân Quả

Nhân Quả ⚖

Tâm phàm Chỉ biết ăn uống mà không biết tu hành, thì ăn nhiều vào, khó mà tiêu (nghiệp) đặng. Gieo Nhân tục, Gặt Quả tục, nào sai bao giờ! Vì sao con người luân hồi? Bởi vì Thất Tình (bảy thứ tình cảm hay trạng thái tâm lý), Ngũ dục quá nặng nề. Khi…
Read more

Pháp

Pháp 🔃 💬

Là „đại danh từ chung“ cho hết thảy vạn sự vạn vật thuộc vũ trụ và nhân sinh. Bao gồm hết thảy lý luận, hết thảy hiện tượng, hết thảy sự vật trong vũ trụ, có thể nói là quá nhiều, không thể kể xiết. Vô tận, vô biên, vô số Lớn như hư không,…
Read more