Schlagwort: Nhân Quả đồng thời

ĐẠO PHẬT

Nước Cực Lạc

Nước Cực Lạc🍀 🎍🌼

Nguyên âm tiếng Brahmana, Ấn Ðộ đọc là Sumati (Tu Ma Ðề), chữ Hán là Cực Lạc, An Lạc, Diệu Ý, An Dưỡng, Thanh Thái v.v… nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ, xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà, Phật…
Read more

Pháp Môn Tịnh Ðộ 12

Pháp Môn Tịnh Ðộ 2/2🍁🌈

Tâm này là Phật, Tâm này làm Phật! ☀️ Tây Phương Cực-Lạc ở tâm ta. Mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh; niệm một cách đầy chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, bạn cần phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương, rời bỏ trần gian khổ lụy. Chớ nên quá…
Read more

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !💝🙏

VÃNG SANH ĐỒNG Ý NGHĨA VỚI THÀNH PHẬT VÌ VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT 🌞 🙏 Chuyển phàm thành Thánh 👼🙏 Nên biết rằng, được vãng sanh Cực Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất Thối Chuyển. Từ…
Read more

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về 🗣🌞🎆

Trong bản Kinh A Di Đà, Phật đã 3 lần khuyến tấn người tu theo pháp Niệm Phật, là phải chí thành phát nguyện sanh về cõi nước đó. Phật đã 3 lần ân cần như vậy, thì mình phải khẩn thành sám hối 3 lần mỗi đêm ngày để sớm tiêu trừ nghiệp chướng,…
Read more