Schlagwort: Nhất Chân Pháp Giới

ĐẠO PHẬT

Thời Bát Nhã ☀️🌈

Giai đoạn thứ ba là thời Bát Nhã. Nếu tính cả thời Hoa Nghiêm, thì đây là thời thứ tư. ✨ „Bát Nhã đào thải“, có giống như trường học loại bỏ học sinh hay chăng? Không phải vậy! Đào thải những phân biệt, chấp trước của chính mình. 💯  Vì sao? Vì trong sự…
Read more

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 3/4 🌈 🌷☀️

D. Xả Bỏ Tâm Phân Biệt Con đường tu cần phải trải qua gian khổ; như vậy mới có thể khai ngộ. Không nên hy vọng mọi người đối với mình tốt; nếu người tu chẳng vậy thì không khác gì kẻ thế tục. 🌞 Tu hành thì phải chịu thiệt thòi, thua lỗ; có…
Read more