Thế nào là Nhất tâm bất loạn

Thế nào là Nhất tâm bất loạn? 👌

Nhất tâm bất loạn là cảnh giới định rất vi diệu trong pháp môn Niệm Phật Tam Muội.👍 Không phan duyên! Nhất tâm bất loạn là tâm chuyên nhất chẳng loạn tưởng. Trong tâm chỉ còn duy nhất một niệm là niệm tưởng A Di Đà, luân lưu tuôn chảy bất tận thành một dòng…
Read more