Schlagwort: Nhật nhật niệm Phật

ĐẠO PHẬT

Khai-thị lúc Phật-thất

Khai-thị lúc Phật-thất:💯💖🙏

Mục-đích đả Phật-thất là để độ chúng sanh vãng sinh Thế-giới Cực-Lạc. 😇 Cõi Ta-Bà thì có sinh có diệt 👻 Cõi Tây Phương thì bất sinh bất diệt 👼 Mình đi xuất ngoại thì cần tiền mua vé máy bay, chớ tới Tây Phương thì chỉ cần niệm Phật đến độ chuyên nhất, không…
Read more

Thế nào là Nhất tâm bất loạn

Thế nào là Nhất tâm bất loạn? 👌

Nhất tâm bất loạn là cảnh giới định rất vi diệu trong pháp môn Niệm Phật Tam Muội.👍 Không phan duyên! Nhất tâm bất loạn là tâm chuyên nhất chẳng loạn tưởng. Trong tâm chỉ còn duy nhất một niệm là niệm tưởng A Di Đà, luân lưu tuôn chảy bất tận thành một dòng…
Read more