Schlagwort: Nhất Thể Tam Bảo

ĐẠO PHẬT

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2) 🙏

Khuyên phát nguyện Vãng Sanh lần thứ II Xá Lợi Phất ơi! Ta thấy lợi thế, cho nên nói thế, nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Lời khuyến tín của Chư Phật ở Phương Đông Xá Lợi Phất ơi! Như ta ngày nay khen sự…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2) 🙏

Kỳ Viên Đại Hội Ðúng thực như thế, chính tôi được nghe: Một thời bấy giờ, tại nước Xá Vệ, Phật ở trong vườn ông Cấp Cô Ðộc, có những cây của Thái Tử Kỳ Ðà. Thanh Văn Chúng Cùng với các bậc đại tỳ khưu tăng, có một ngàn hai trăm năm mươi vị.…
Read more