Schlagwort: Niệm Phật Thành Phật

ĐẠO PHẬT

“Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”

“Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật” 😇

Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. 🙏  “Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”, đọc những đoạn kinh văn ấy, ta bèn hoài nghi, nói: “Di Đà đã là tự tánh Di Đà, ta cần gì phải niệm nữa! 😑 ⁉️ Chúng ta hằng ngày niệm Ngài để làm gì? ❓❓ Tịnh Độ…
Read more

Kinh A Di Đà là đốn giáo 📖

Lại còn là tột bậc trong Đốn* Giáo, “chí viên, chí đốn”, vì sao? Từ một ngày đến bảy ngày có thể thành tựu. 💯 Quý vị nghĩ xem: Có pháp môn nào có thể thành công trong bảy ngày? Chỉ có pháp môn này là bảy ngày thành công. 💖 Sự thành công ấy…
Read more

Khai-thị lúc Phật-thất

Khai-thị lúc Phật-thất:💯💖🙏

Mục-đích đả Phật-thất là để độ chúng sanh vãng sinh Thế-giới Cực-Lạc. 😇 Cõi Ta-Bà thì có sinh có diệt 👻 Cõi Tây Phương thì bất sinh bất diệt 👼 Mình đi xuất ngoại thì cần tiền mua vé máy bay, chớ tới Tây Phương thì chỉ cần niệm Phật đến độ chuyên nhất, không…
Read more

Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

(Hãy thành tâm Niệm Phật và chỉ biết Niệm Phật) 🙏 Đệ tử chúng đẳng, chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Từ Tôn, Đại Từ Đại Bi. Nguyện thứ 1: Cõi nước không có ác đạo Nguyện thứ 2: Chẳng đọa đường ác Nguyện thứ 3: Thân đều như Kim Sắc Nguyện thứ 4: Đủ…
Read more