Schlagwort: Niết Bàn rốt ráo

ĐẠO PHẬT

Cứu Cánh Giác

Cứu Cánh Giác 😍

tức Trí ngầm hợp Lý, Thỉ và Bổn chẳng hai. Năng và Sở bình đẳng Năng Chứng Trí và Sở Chứng Lý là một, chẳng phải hai. Đấy là Cứu Cánh Giác, là thành Phật. Nói “thành Phật” chính là thành tựu Cứu Cánh Giác, thật sự giác ngộ. Khi mê, toàn mê! 👹 Hiện…
Read more

Thành Đẳng Chánh Giác giả

Thành Đẳng Chánh Giác giả 🙏

Phải đặc biệt chú ý mấy chữ này, không nói là “thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. Quả Vị Phật trong Tứ Giáo Người thành Đẳng Chánh Giác là Bồ Tát, tức là thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Bởi lẽ, Đức Thế Tôn thị hiện thành Tạng Giáo Phật (quả vị Phật thuộc…
Read more