Thời Bát Nhã ☀️🌈

Giai đoạn thứ ba là thời Bát Nhã. Nếu tính cả thời Hoa Nghiêm, thì đây là thời thứ tư. ✨ „Bát Nhã đào thải“, có giống như trường học loại bỏ học sinh hay chăng? Không phải vậy! Đào thải những phân biệt, chấp trước của chính mình. 💯  Vì sao? Vì trong sự…
Read more