Pháp Giới

Pháp Giới ☀🌛🌏

„10 Pháp Giới“. Trong vũ trụ này có 10 Pháp Giới: 1 giới Phật và 9 giới chúng sinh là: Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Súc sinh, Ngạ Quỷ, Địa ngục. „100 Pháp Giới“. Mỗi một Thực Tướng tạo ra được đủ 10 Pháp Giới. Mỗi một Pháp Giới phải có…
Read more